Yann Coadou of Simon Fraser University received the 2007 award for his work on the single top analysis at DZero.